Informació corporativa
Missió
La FHSC de Vic és una institució de serveis de salut i socials, tant en l'àmbit públic com privat, sense ànim de lucre, i la seva raó d'ésser és la de millorar la salut i/o benestar a les persones en situació de malaltia avançada, fragilitat i/o dependència i a les seves famílies, a la comarca d'Osona.
Servim donant una assistència que busca l'excel·lència mitjançant una intervenció integral centrada en la persona i d'alt nivell humà, tècnic i científic.

En els centres de treball de la Fundació:
- Fomentem la implicació i el compromís de tot l'equip humà en la missió de la institució.
- Garantim la continuïtat dels coneixements dels nostres professionals i contribuïm a la formació des del sector de referència. També generem línies d'investigació com a valors afegits a l'assistència.
- Gestionem correctament els recursos per adaptar la missió a la viabilitat econòmica de la institució.Memòria d'activitat
Memòria d'Activitat FHSC 2013
Memòria d'Activitat FHSC 2012
Visió
La nostra visió s'orienta cap a una institució assistencial experta i professionalitzada en l'atenció a les persones en situació de malaltia avançada, fragilitat i/o dependència i a les seves famílies i també vol ser referent en la gestió i difusió del coneixement respecte aquests àmbits.
Per fer-ho possible, els nostres projectes de desenvolupament s'orienten a la provisió de serveis innovadors i d'alt valor afegit en els àmbits social i sanitari i a la consolidació com hospital universitari.


Els nostres valors
Hospitalitat
Institució oberta a les persones que acull i en procura el benestar.
Solidaritat
Entesa com la voluntat de servei que ens mou a ajudar i servir els altres, de resoldre les seves necessitats d'assistència socials i de salut i, en especial, les que més ho necessiten.
Corresponsabilització i implicació
Fa referència a compartir la responsabilitat, el compromís de totes les persones de l'equip humà que configura la institució per assolir els resultats desitjats.
Creativitat i innovació
S'entén com la millora contínua dels processos, productes i serveis per adaptar-se a les necessitats canviants de l'entorn, aportant noves idees o conceptes per respondre als canvis.
Polítiques
Polítiques
La vostra salut i qualitat de vida és el nostre objectiu. Per aquest motiu els centres de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic estan orientats a la persona, per tal d'assegurar que totes les activitats serveixen per respondre a les seves necessitats i expectatives.

Per aquest motiu la Fundació ha elaborat un conjunt d'intencions, principis i activitats referents a les seves relacions amb els seus grups d'interès (ciutadà/client, societat, equip humà, proveïdors, propietat), el medi ambient i la qualitat.

Codi ètic
Codi ètic institucional
La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic disposa d'un codi ètic que recull un conjunt ordenat de normes i valors de referència necessaris per portar a terme correctament l'activitat professional. Com a comunitat professional volem mantenir els nivells d'exigència, de competència i de qualitat en el treball en relació amb els aspectes ètics de l'exercici de la professió en el conjunt de persones que atenem a la Fundació, sovint en situacions de vulnerabilitat.

Línies
Línies estratègiques
El pla estratègic de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic s'elabora de forma participativa amb els professionals de la institució i es fonamenta a conèixer les necessitats dels grups d'interès i a definir-ne els processos per cobrir-les de manera satisfactòria, amb els recursos adients i els productes assistencials definits pels mateixos professionals. El pla defineix les línies estratègiques i elabora accions i objectius estratègics per a cadascuna, que posteriorment es concretaran en objectius operatius dels centres, serveis i professionals.

Per aquest motiu la dinàmica establerta és la direcció estratègica, que es concreta en la revisió anual del pla estratègic, amb un horitzó a dos anys, per tal de garantir el dinamisme, la flexibilitat i l'adaptació de la Fundació als canvis constants de l'entorn.

El darrer Patronat de la Fundació va ratificar les línies estratègiques pels propers dos anys, que suposen una continuïtat de les actuals:

• Línia 1: Desenvolupar estratègies per a l'atenció a les persones malaltes amb necessitats d'atenció complexes basades en models assistencials integrats.
• Línia 2: Desenvolupar el model d'atenció centrada en la persona.
• Línia 3: Estimular el desenvolupament professional i desenvolupar un sistema de competències.
• Línia 4: Garantir la viabilitat econòmica.
• Línia 5: Revisar els processos de recursos humans i de comunicació interna.
• Línia 6: Potenciar el posicionament de la FHSC com a institució de referència a Osona.

Informe anual
Informe anual
De forma anual la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic estableix els seus objectius operatius, tant els que provenen del pla estratègic, com dels plans de millora i acreditació, i permet així ser un instrument de gestió, d'incentivació i de motivació continuada dins l'organització, perquè cada professional i grup de professionals orientin la seva activitat als objectius de l'organització, així com el desenvolupament d'una cultura organitzativa centrada en la millora dels processos i dels resultats.

L'instrument de gestió que s'utilitza per aplicar el pla estratègic i els objectius operatius a la institució és l'EFQM (European Foundation for Quality Management) i de forma anual es valora el compliment global dels objectius de la FHSC de Vic segons el càlcul de la ponderació de l'EFQM.

Responsabilitat
Responsabilitat social i corporativa
La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, en coherència amb els valors que li són propis, com la voluntat de servei, l'assistència global i integral, la corresponsabilització i implicació i la creativitat i innovació, d'acord amb el compromís amb l'equip humà de la institució i la societat a la qual serveix i en coherència amb l'estratègia de Responsabilitat Social Corporativa, es compromet envers la prevenció de riscos laborals i la protecció, conservació i millora de l'entorn mediambiental.

La Direcció es marca com a línies estratègiques:

1.Promoure i impulsar l'activitat preventiva dels riscos laborals en l'empresa sanitària, a través de la planificació adequada i ordenada, dins del model de la gestió integrada de la prevenció.
2.Vetllar perquè totes les decisions i activitats lligades als processos i activitats del nostre Hospital siguin presidides pel respecte al medi ambient per assolir així progressivament l'estatus d'hospital verd i compromès amb el medi ambient.

Acreditacions
Acreditacions i certificacions
-Acreditació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
-Acreditació docent en geriatria del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
-Acreditació d'hospital sense fum de l'Institut Català d'Oncologia
-Certificació OHSAS 18001:2007: sistema de prevenció riscos laborals

Premis
Institucions
Institucions relacionades
La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic estableix aliances estratègiques amb altres institucions i amb la comunitat o hi participa, d'acord amb la política i estratègia i la missió de l'organització.

- Consorci Hospitalari de Vic
- Sistema Integrat de Salut d'Osona (SISO)
- Fundació d'Osona per a la Recerca i l'Educació Sanitàries (FORES)
- Fundació Assistencial d'Osona (FADO)
- Universitat de Vic
- Ajuntament de Vic
- Consell Comarcal d'Osona
- Centre d'Estudis de l'Envelliment de Catalunya
- Fundació Gallifa

Creu Sant Jordi
Creu de Sant Jordi 1998
La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi, que és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o entitat de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de distingir-les pels seus mèrits i que hagin prestat serveis destacats a Catalunya.

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic ha rebut la Creu de Sant Jordi amb motiu de la celebració dels 650 anys de la seva creació, en reconeixement de la trajectòria d'aquesta entitat centenària que, des de la capital d'Osona, ha esdevingut un referent en els àmbits de la salut i l'atenció social.

L'acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi va tenir lloc el dia 5 de novembre de 1998 a la Sala Oval del Palau Nacional. Va recollir el guardó el president de la Fundació i alcalde de Vic, l'Excm. Sr. Jacint Codina, acompanyat de membres del patronat, directius, professionals i amics de l'entitat.