Què som
Un Hospital d'atenció intermèdia
A l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, s'hi ubiquen els serveis sanitaris de la Fundació, públics i privats. La nostra raó d'ésser és basa a assistir persones amb malalties cròniques, sovint amb manca d'autonomia personal i dependència, amb motiu de l'envelliment o d'altres situacions, amb la finalitat d'aconseguir la millora o el manteniment de les màximes capacitats funcionals, cognitives i de relació, i amb l'objectiu final d'aconseguir la màxima qualitat de vida per al malalt i el seu entorn.

L'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic forma part dels centres concertats del CatSalut i del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
Què oferim
Atenció integral i personalitzada
D'acord amb la raó d'ésser, el nostre compromís és proveir la persona i la seva família d'una atenció integral, integrada i interdisciplinària, centrada en la persona i la seva família.

Per fer-ho, oferim assistència especialitzada en I'àmbit de la geriatria, les cures pal·liatives i la psicogeriatria/demències i, de forma coordinada, fem diagnòstics, tractaments, prevenció, recerca i formació. Disposem d'àrees d'hospitalització, d'atenció diürna i de diverses àrees de serveis terapèutics per portar a terme l'activitat assistencial pública i privada. També tenim cura dels familiars dels malalts atesos.
Serveis
 
Docència
Docència, recerca i innovació
L'Hospital vol ser un centre de referència de coneixement, per la qual cosa desenvolupa línies de recerca, docència i innovació en relació amb l'envelliment i amb l'atenció pal·liativa. En aquest sentit té acords amb el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), la Universitat de Vic, i la seva càtedra de cures pal·liatives, i amb altres entitats.

L'Hospital, conjuntament amb el CHV, va rebre l'acreditació del Ministeri d'Educació i Ciència per a la formació mèdica de postgrau en geriatria l'any 1996, amb les corresponents auditories docents des d'aleshores, que han avaluat els diferents aspectes de la docència. També col·labora amb la Unitat Docent Centre de l'ICS en la formació de residents en l'especialitat de Medicina de Família i Comunitària.

A més, du a terme una àmplia formació de pregrau. D'aquesta manera, acull alumnes en pràctiques, tant de mòduls formatius, com d'estudis de grau (infermeria, treball social, educació social, teràpia ocupacional, psicologia).

L'Hospital desenvolupa també projectes de recerca com a valors afegits a l'assistència, que participin de l'avenç de l'assistència sanitària.
Drets i Deures
Usuaris
1 Dret a ser atesos integralment, a ser tractat amb respecte i sense cap tipus de discriminació i a conèixer els professionals que els atenen

2 Dret a la informació, al consentiment informat i a la lliure determinació davant les opcions terapèutiques

3 Dret a la constatació documental i a la confidencialitat

4 Dret a presentar suggeriments i reclamacions

5 El respecte a les altres persones –malalts, equip assistencial...- i al bon ús de les instal·lacions i serveis per a tothom per ajudar a assolir un ambient acollidor i confortable per a tots
Informació
pràctica
Informació general
L'horari de recepció és de les
8 del matí a les 9 del vespre
 

Serveis complementaris
Per facilitar l'estada
 
Baixa't
la Guia de l'usuari PDF